// právě čtete...

Tiskové zprávy

Roland Berger: ROVNOST SE VYPLÁCÍ

mezinárodní iniciativa s cílem pomoci velkým společnostem zlepšit HR strategie

Roland Berger Strategy Consultants dnes uspořádala workshop o rovnosti pohlaví ve velkých firmách v České republice. Workshop byl součástí iniciativy „ROVNOST SE VYPLÁCÍ“, jejíž cílem je pomoci velkým společnostem přizpůsobit se novým výzvám pracovního trhu: Vzhledem k demografickým změnám a požadavkům oborů náročných na služby a vědomosti, budou evropské firmy čelit v příští dekádě výraznému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Tato iniciativa pokrývá všech 27 zemí Evropské unie a Chorvatsko, Turecko, Republiku Makedonii, Srbsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko – celkem 34 zemí.

Ve snaze zaplnit blížící se propast mezi nabídkou a poptávkou, mohou společnosti získat výhody díky využití talentů žen. K tomu je nutné zajistit rovnost příležitostí. V současné době české společnosti tento existující potenciál nedokáží naplno využít.

„Management, který plně souhlasí se strategií firmy, která má zajistit rovnost pohlaví je zásadní podmínkou pro její naplnění v celé firmě a přispívá ke snížení rozdílu ve výši mezd. Management je zodpovědný za implementace firemní strategie,“ řekl Roland Zsilinszky z Roland Berger Strategy Consultants.

Pro zajištění kvalitních zaměstnanců je nezbytné více zahrnout do výběru ženskou pracovní sílu. Iniciativa podporuje evropské firmy ve snaze zvýšit zapojení žen do trhu práce, zvýšit flexibilitu organizace práce, motivovat studenty ve výběru atypických studijních oborů a zmenšit horizontální i vertikální diskriminaci. Zároveň tato iniciativa přispívá ke zmenšování nerovnosti mezd mužů a žen v Evropě.

Pět indikátorů rovnosti pohlaví v České republice ve srovnání s EU:

• Účast žen na trhu práce v ČR dosahuje 57,2 %. Tato hodnota se blíží průměru EU (58,5 %). Množství žen aktivně hledajících práci (8 %), se také blíží průměru EU (9,8 %).

• V České republice pracuje na částečný úvazek 8,8 % žen, což je výrazně méně, než průměr EU (31,6 %). Průměrná délka částečného úvazku – 22 hodin týdně – zhruba odpovídá průměru EU (20 hodin).

• Vysokoškolské vzdělání českých žen vzrostlo na 16 %, ale stále zaostává za průměrem EU, který je 24,8 %. Segregace ve volbě vzdělání je v ČR výrazná, stejně jako v zemích EU-27.

• Nepoměrné zastoupení mužů a žen v různých oborech je v ČR výrazné, stejně jako v zemích EU. Je nutné motivovat studenty, aby si volili genderově netypické obory.

• Také je vidět výrazný nepoměr v zastoupení žen a mužů v hierarchii – v dozorčích radách odpovídá evropskému průměru (15 % vs. 14 %). V parlamentu je tato hodnota hluboko pod evropským průměrem (18 % vs. 35 %).

„Zaměstnanost žen v ČR přibližně odpovídá průměru EU. Ženy stále nejsou zapojeny do pracovního trhu v takové míře, jako muži – rozdíl mezi zaměstnaností mužů a žen v ČR byl v roce 2011 kolem 17 procentních bodů. Tato situace se nemění od roku 2002,“ dodal Zsilinszky.

Nezaměstnanost se v ČR od roku 2002 téměř nezměnila a nyní dosahuje 8 % u žen a 5,9 % u mužů. Nezaměstnanost žen je mírně pod evropským průměrem. Vzhledem k těmto číslům se jako základní úkol jeví podporovat ženy ve vstupu na trh práce.

Tradiční role žen zaměřená především na péči o domácnost se odráží i v české legislativě týkající se rodičovské dovolené. Mateřská dovolená je v legislativě řešena velice obsáhle, nárok na otcovskou dovolenou však není dosud zákonem upraven. Řada studií také ukazuje, že ženy s malými dětmi často z trhu práce odcházejí – alespoň na první tři roky po porodu. Při snaze o návrat do zaměstnání čelí značných překážkám.

Zaměstnanost žen s dětmi do 6 let dosahuje v České republice pouze 35,8 %, což je druhá nejnižší hodnota v EU (průměr zemí EU-27 je 59,7 %). Způsob, jak zvýšit počet žen vracejících se po mateřské dovolené do zaměstnání je udržovat s nimi kontakt celou dobu trvání rodičovské dovolené a poskytovat asistenci při návratu.

„Rovnost se vyplatí“ je projekt iniciovaný Evropskou komisí, Generální ředitelství pro spravedlnost, útvar D2 „Rovné příležitosti mužů a žen“, jehož vedením byla pověřena společnost Roland Berger Strategy Consultants.

Další informace o iniciativě a zapojených organizacích najdete na http://ec.europa.eu/justice/equality-pays-off.

Společnost Roland Berger Strategy Consultants, založená v roce 1967 v Mnichově, se postupně stala jednou z vedoucích společností v oblasti strategického poradenství. Prostřednictvím 51 kanceláří ve 36 zemích úspěšně působíme s více 2700 zaměstnanci na globálním trhu. Společnost funguje jako nezávislé sdružení partnerů, vlastněné téměř 250 partnery.